Kuminan lannoitus

Kuten muillakin kasveilla, riittävä lannoitus varmistaa myös kuminalla sadonmuodostumisen. Ravinteista tärkein on typpi, muita keskeisiä ovat fosfori, kalium ja boori. Lannoituksen pohjana käytetään voimassa olevaa viljavuusanalyysiä ympäristötuen ehdot huomioiden. Boorin määrää pitää tarkkailla, koska se vaikuttaa siemenen muodostukseen. Fosforin viljavuusluokkaa ei pidä päästää putoamaan punaiselle. Myös rikkiä on hyvä pitää silmällä, se vaikuttaa aromaattisten yhdisteiden muodostumiseen.

Lannoitevalmisteet 

Lannoitevalmisteita ovat lannoitevalmistelain 539/2006 mukaan epäorgaaniset ja orgaaniset lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat, mikrobivalmisteet ja lannoitevalmisteena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet. Voit lukea lisää lannoitevalmisteista Eviran sivuilta.

Lannoitteiden ja lannoitevalmisteiden käytössä tulee aina noudattaa lannoitevalmisteita koskevia, ajantasaisia lain ja -asetuksen määräyksiä sekä huomioida viljelijätukia koskevat ehdot.

Käyttötarkoitukseensa valmistettujen tuotteiden lisäksi monia teollisuuden sivutuotteita ja jätteitä käytetään lannoitevalmisteina. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa puun ja turpeen polton tuhkat, teollisuuden erilaiset jätekalkit, jätevedenpuhdistamoiden kiintoaines sekä elintarviketeollisuuden jätejakeet, kuten perunan soluneste ja lihaluujauho.  Osa sivutuotteista soveltuu lannoitevalmisteeksi sellaisenaan, osa on ensin käsiteltävä. Lannoitevalmistelaki ja -asetukset sisältävät erilaisia käsittelyvaatimuksia sekä raja-arvoja muun muassa haitallisille metalleille sekä vaatimuksia tuotteen hygienialle.

Kuminan lannoitus

Kylvövuosi

Kylvövuonna tulee taata riittävä ravinteiden saanti mutta liiallista typpilannoitusta tulee välttää.

Perustamisvaiheessa voidaan antaa koko viljelykierron tarvitsema fosforilannoitus esim. Starttifosfori-lannoitteena tai se voidaan antaa vuosittain esim. YaraMila -kevätlannoituksena. Lohkon multavuuden mukaan suunniteltu typpilannoitus varmistaa hyvän sadon.

Ympäristökorvauksen ehtojen mukaan typpilannoitus vaihtelee eloperäisten maiden 50 kilosta vähämultaisten maiden 90 typpikiloon asti. Kylvön yhteydessä typpimäärä pidetään matalana (40-50 kg/ha), syksyllä voidaan käyttää lisälannoitusta talvehtimisen varmistamiseksi.


Luken (MTT) tekemien lannoituskokeiden mukaan on voitu todeta, että kuminakierron aikana maan fosfori- ja kaliumtila laskee, ellei tarpeenmukaista lannoitusta tehdä.

Huomioi ympäristökorvauksen mukaiset suositukset lannoitemääriä laskiessasi. Tarkasta siis, että typpi- ja fosforimäärä ei ylitä lohkoille sallittuja määriä. Älä unohda, että pellon multavuus vaikuttaa käytettävään typpimäärään. Multavuuden kasvaessa, typpimäärä vähenee.

Yara: Kuminan lannoitus kylvövuonna 

 
Satovuosi

Satovuoden kumina lähtee kasvuun varhain keväällä, joten lannoittamaan on lähdettävä mahdollisimman ajoissa, heti kun maa kantaa.

Satovuosina kannattaa käyttää ympäristökorvauksen sallimaa typpimäärää, koska liian matala typen määrä laskee satoa. Mikäli tila ei ole sitoutunut ympäristökorvaukseen typpilannoitusta kannattaa lisätä 120 kiloon asti.

Ellei perustamisvaiheessa ei ole tehty fosforin varastolannoitusta tulee fosforia käyttää ainakin lohkoilla, joiden viljavuusfosfori on luokassa välttävä tai sitä heikompi.

Satovuoden lannoitus on syytä tehdä mahdollisimman varhain keväällä heti, kun maa kantaa.

Jos perustamisvaiheessa ei ole tehty fosforin varastolannoitusta, fosforia voi käyttää ainakin lohkoilla, joiden viljavuusfosfori on luokassa välttävä tai sitä heikompi.

Kun sato on puitu, voidaan kuminalle levittää 20 - 30 kg/ha typpeä, jotta uusi kasvusto voimistuisi ja kasvattaisi vankan juuren ennen talven tuloa.

Yara: Kuminan lannoitus satovuonna

Karjanlanta

Karjanlantaa voidaan käyttää kuminan kylvövuoden lannoitukseen huomioiden karjanlannan levitystä ja käyttöä säätelevä lainsäädäntö ja tukiehdot. Karjanlannan käyttö satovuosina on epätoivottavaa siihen sisältyvän hygieniariskin vuoksi.

Puhdistamolietteet

Sellaisenaan lannoitevalmisteena käytettävällä sivutuotteella tarkoitetaan lannoitevalmisteena käytettävää teollisuus-, poltto- tai tuotantolaitosten, biokaasu- tai kompostointilaitosten taikka muiden laitosten sekä jätevedenpuhdistamojen tai muun vastaavan toiminnan yhteydessä syntyviä tuotteita.

Kuminan viljelyssä voi käyttää puhdistamolietteestä valmistettuja lannoitevalmisteita kylvövuonna. Ne on mullattava maahan ja niiden sisältämät ravinteet on otettava huomioon lannoituksessa. Puhdistamolietevalmisteita ei voi käyttää kuminan satovuosina hygieniariskin vuoksi. Käytössä tulee huomioida valmisteita koskeva lainsäädäntö ja tukiehdot.

Lue lisää puhdistamolietteestä ProAgrian Puhdistamolieteopas