Kuminanviljelyn edellytykset

Kuminan viljelyn aloittaminen ei vaadi erityisinvestointeja. Tavanomaiset peltoviljelyssä käytettävät koneet ja laitteet soveltuvat myös kuminalle. Kumina sopii hyvin viljatilan viljelykiertoon. Vaatimuksenamme on kuitenkin sadon kuivaus sopimuksenmukaiseen vastaanottokosteuteen (11 %) ja varastointi toimitusvuoron mukaisesti jopa seuraavaan kevääseen asti.

Uusien sopimusten minimipinta-ala on 5 hehtaaria ja sopimusvuosien myötä kuminan satoa tuottava pinta-ala tulisi pystyä pitämään vähintään 5 hehtaarissa. Kuminan viljely kannattaa kuitenkin aloittaa maltillisesti järkevä viljelykierto huomioiden. Koko viljelyalaa ei ole hyvä kylvää kuminalle. Suositus on sijoittaa kumina järkevästi tilan viljelykiertoon niin, ettei sen ala kuitenkaan ylitä yhtä kolmannesta tilan kokonaispinta-alasta.

Ennakoivat viljelytoimenpiteet 

Kuminalle kylvettävän lohkon valmistelu aloitetaan jo kylvöä edeltävänä syksynä. Valitulla lohkolla tulisi olla mahdollisimman vähän rikkakasveja ja näistäkin pitäisi päästä eroon.

Rikkakasvien torjunta-aineiden käytössä kumina kylvövuotta edeltävänä kesänä tulee huomioida että kauppanimillä Mustang Forte, Ally 50 ST, Ally Class 50 WG ja Monitor myytävät valmisteet saattavat estää kuminan itämisen.

Maalaji ja happamuus

Käytännössä parhaat sadot saadaan kivennäismailta.  Poutivilla tai kuorettuvilla mailla kuminan taimettuminen voi olla usein haasteellista. Kuminalla ei yleensä esiinny talvituhoja eivätkä taimetkaan ole hallanarkoja. Kuminamaan vesitalous ja ojitus tulee olla hyvässä kunnossa.

Kumina kasvaa myös multamailla. Kasvinsuojelu on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi, koska siemenrikkakasvien torjuntaan tarkoitetut aineet ovat pääosin maavaikutteisia. Ne eivät tehoa riittävän hyvin eloperäisillä mailla.  

Kuminalohkot kannattaa kalkita kylvöä edeltävänä syksynä tai talven kuluessa. Kevätmuokkaus sekoittaa kalkin tehokkaasti kasvukerrokseen.  Kuminan pH-suositus on 6,0 - 6,5.

Viljelykierto

Peruna, juurikasvit, kaura, ohra ja herne sopivat hyvin kuminan esikasveiksi. Jos nurmi on kuminan esikasvina, se on hävitettävä glyfosaatilla ennen kuminan kylvöä.

Öljykasveja ei suositella esikasveiksi. Öljykasveja vaivaavan pahkahomeen itiöt säilyvät maassa pitkään elinkelpoisina ja sen rihmastopahkat heikentävät kuminsadon laatua.

Kuminaa kuminan esikasvina ei suositella vaan kannattaa hyödyntää kuminan erinomainen esikasviarvo erityisesti viljoille. Samalla voidaan tehokkaasti torjua rikkakasveja laajemmalla torjunta-ainevalikoimalla.

Kuminan esikasviarvo viljoilla on kiistaton.

Viljavuustutkimus

Uuden tukikauden myötä kuminalohkojen viljavuustutkimus tehdään viiden (5) vuoden välein niin kuin muiltakin peltoviljelykasveilta.

Kylvettäessä kuminaa keväällä 2017, riittää, kun viljavuustutkimus on tehty syksyllä 2012 tai sen jälkeen.

Satovuosien osalta viljavuustutkimuksen korkeintaan kolmen (3) vuoden voimassaolovaatimus on poistunut.

Viljavuustutkimuksen näytetiheys on sama kuin peltoviljelykasveillakin. Alle 0,5 ha:n lohkoilta otetaan yksi näyte alkavaa 2 ha kohti. Lohkon ollessa suurempi kuin 0,5 ha, otetaan yksi näyte peruslohkoa kohti. Jos lohko on suurempi kuin 5 ha, otetaan yksi näyte jokaista alkavaa 5 ha kohti.